START21ART

Pokyny pre členov poroty

NADÁCIA KUBIKUM s podporou spoločnosti CENTRAL ART REGISTER vyhlasuje ďalší, tentokrát česko-slovenský ročník výtvarnej súťaže určenej pre vybraných študentov štvrtých ročníkov stredných škôl s umeleckým zameraním pod názvom START21ART.
Cieľom súťaže je podporiť a spropagovať tvorbu mladých umelcov na štarte ich profesionálnej kariéry. Pripraviť ich na umeleckú prax a povolanie, pomôcť im získať skúsenosti, autorské zručnosti a prezentovať sa širokej verejnosti prostredníctvom on-line priestoru.

Časový harmonogram súťaže:

23. 09. 2024 vyhlásenie súťaže START21ART,
23. 09. 202430. 09. 2024 registrácia školy na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) cez on-line formulár,
01. 10. 202421. 11. 2024 registrácia študenta a jeho súťažného diela na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) cez on-line formulár,
01. 10. 202421. 11. 2024 registrácia porotcov na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) cez on-line formulár,
02. 12. 202412. 01. 2025 hodnotenie diel porotou,
21. 01. 2025 zverejnenie výsledkov I. úrovne súťaže,
03. 02. 2025 - 21.2.2024 hodnotenie TOP 42 diel porotou na www.start21art.eu,
24. 02. 2025 zverejnenie výsledkov finále súťaže na www.start21art.eu,
03. 03. 202521. 03. 2025 aukcia všetkých súťažných diel na www.kubikum.com,
do21. 04. 2025 odovzdanie výhier.

Profesijným garantom súťaže je porota tvorená zástupcami vysielajúcich škôl a ďalšími zástupcami z oblasti umeleckej praxe a vzdelávania osobitne pre Slovenskú republiku a osobitne pre Českú republiku. Každá vysielajúca škola má právo nominovať do I. úrovne súťaže jedného porotcu, pričom tento porotca bude zaradený do poroty hodnotiacej diela z tej krajiny, z ktorej je nominujúca škola, t. j. slovenská škola nominuje porotcu pre porotu hodnotiacu diela študentov slovenských škôl. Ďalších zástupcov z oblasti umeleckej praxe a vzdelávania nominuje osobitne do poroty pre Slovenskú republiku a osobitne do poroty pre Českú republiku organizátor súťaže.

Súťažné diela sú hodnotené vo finále súťaže spoločnou porotou pre Slovenskú republiku a Českú republiku. Porotcov do poroty vo finále nominuje organizátor súťaže, pričom členmi tejto poroty môžu, ale nemusia byť, porotcovia z I. úrovne.

Zoznam porotcov bude zverejnený na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) a na stránke www.start21art.eu (pre súťažné diela finále).

Pokyny pre členov poroty:

Pokyny I. úrovne:
 • Porotca sa zaregistruje do súťaže cez on-line formulár na webovej stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola alebo krajiny určenej organizátorom) najneskôr do 21. 11. 2024 prostredníctvom kódu, ktorý mu poskytne vysielajúca škola alebo organizátor.
 • V I. úrovni prebieha hodnotenie zvlášť pre Slovenskú republiku a zvlášť pre Českú republiku.
 • Diela budú hodnotené on-line na základe ich zdigitalizovanej podoby v čase stanovenom v harmonograme súťaže.
 • Porota vyberie zo všetkých súťažných diel podľa svojho uváženia 21 najlepších a pridelí im body od 1 do 21, pričom najlepšie dielo dostane 21 bodov, druhé najlepšie 20 bodov atď. Každú bodovú hodnotu môže prideliť len raz, t. j. dve diela nemôžu dostať rovnaký počet bodov od jedného porotcu.
 • Porotcovia sú viazaní mlčanlivosťou o ich hodnotení súťažných diel a pridelených bodoch počas prebiehajúceho hodnotenia diel.
Pokyny finále:
 • Súťažné diela sú hodnotené vo finále súťaže spoločnou porotou pre Slovenskú republiku a Českú republiku.
 • Registrácia porotcov zaregistrovaných prostredníctvom webových stránok www.start21art.sk a www.start21art.cz bude automaticky platná na webovej stránke www.start21art.eu, ktorá je určená pre finále súťaže.
 • Do finále postupujú všetky výherné diela z I. úrovne, t. j. 21 diel zo Slovenskej republiky a 21 diel z Českej republiky.
 • Diela budú hodnotené on-line na základe ich zdigitalizovanej podoby v čase stanovenom v harmonograme súťaže.
 • Porota vyberie zo všetkých súťažných diel podľa svojho uváženia 21 najlepších a pridelí im body od 1 do 21, pričom najlepšie dielo dostane 21 bodov, druhé najlepšie 20 bodov atď. Každú bodovú hodnotu môže prideliť len raz, t. j. dve diela nemôžu dostať rovnaký počet bodov od jedného porotcu.
 • Porotcovia sú viazaní mlčanlivosťou o ich hodnotení súťažných diel a pridelených bodoch počas prebiehajúceho hodnotenia diel.

Záverečné ustanovenia:

Registráciou v súťaži vyjadrujú účastníci svoj súhlas s podmienkami uvedenými v štatúte súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže. Zmena alebo úprava štatútu súťaže bude vykonaná rovnakým spôsobom, ako bola súťaž vyhlásená. Štatút súťaže s podrobnými podmienkami a ďalšie informácie na www.start21art.sk.

Prípadné otázky rád zodpovie náš organizačný tím:

E-mail: info@start21art.sk
Tel.: +421 907 21 21 00