START21ART

Pokyny pre členov poroty

NADÁCIA KUBIKUM s podporou spoločnosti CENTRAL ART REGISTER vyhlasuje ďalší, tentokrát česko-slovenský ročník výtvarnej súťaže určenej pre vybraných študentov štvrtých ročníkov stredných škôl s umeleckým zameraním pod názvom START21ART.
Cieľom súťaže je podporiť a spropagovať tvorbu mladých umelcov na štarte ich profesionálnej kariéry. Pripraviť ich na umeleckú prax a povolanie, pomôcť im získať skúsenosti, autorské zručnosti a prezentovať sa širokej verejnosti prostredníctvom on-line priestoru.

Časový harmonogram súťaže:

21.5.2022 vyhlásenie súťaže START21ART,
21.9.2022 – 30.9.2022 registrácia školy na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) cez on-line formulár,
1.10.2022 – 21.11.2022 registrácia študenta a jeho súťažného diela na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) cez on-line formulár,
1.10.2022 – 21.11.2022 registrácia porotcov na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) cez on-line formulár,
1.12.2022 – 2.1.2023 hodnotenie diel porotou,
16.1.2023 zverejnenie výsledkov I. úrovne súťaže,
23.1.2023 – 23.2.2023 hodnotenie TOP 42 diel porotou,
28.2.2023 zverejnenie výsledkov II. úrovne súťaže,
1.3.2023 – 21.3.2023 aukcia všetkých súťažných diel,
do 21.4. 2023 odovzdanie výhier.

Profesijným garantom súťaže je porota tvorená zástupcami vysielajúcich škôl a ďalšími zástupcami z oblasti umeleckej praxe a vzdelávania osobitne pre Slovenskú republiku a osobitne pre Českú republiku. Každá vysielajúca škola má právo nominovať do I. úrovne súťaže jedného porotcu, pričom tento porotca bude zaradený do poroty hodnotiacej diela z tej krajiny, z ktorej je nominujúca škola, t. j. slovenská škola nominuje porotcu pre porotu hodnotiacu diela študentov slovenských škôl. Ďalších zástupcov z oblasti umeleckej praxe a vzdelávania nominuje osobitne do poroty pre Slovenskú republiku a osobitne do poroty pre Českú republiku organizátor súťaže.

Súťažné diela sú hodnotené v II. úrovni súťaže spoločnou porotou pre Slovenskú republiku a Českú republiku. Porotcov do poroty v II. úrovni nominuje organizátor súťaže, pričom členmi tejto poroty môžu, ale nemusia byť, porotcovia z I. úrovne.

Zoznam porotcov bude zverejnený na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) a na stránke www.start21art.eu (pre súťažné diela II. úrovne).

Pokyny pre členov poroty:

Pokyny I. úrovne:
 • Porotca sa zaregistruje do súťaže cez on-line formulár na webovej stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola alebo krajiny určenej organizátorom) najneskôr do 21.11.2022 prostredníctvom kódu, ktorý mu poskytne vysielajúca škola alebo organizátor.
 • V I. úrovni prebieha hodnotenie zvlášť pre Slovenskú republiku a zvlášť pre Českú republiku.
 • Diela budú hodnotené on-line na základe ich zdigitalizovanej podoby v čase stanovenom v harmonograme súťaže.
 • Porota vyberie zo všetkých súťažných diel podľa svojho uváženia 21 najlepších a pridelí im body od 1 do 21, pričom najlepšie dielo dostane 21 bodov, druhé najlepšie 20 bodov atď. Každú bodovú hodnotu môže prideliť len raz, t. j. dve diela nemôžu dostať rovnaký počet bodov od jedného porotcu.
 • Porotcovia sú viazaní mlčanlivosťou o ich hodnotení súťažných diel a pridelených bodoch počas prebiehajúceho hodnotenia diel.
Pokyny II. úrovne:
 • Súťažné diela sú hodnotené v II. úrovni súťaže spoločnou porotou pre Slovenskú republiku a Českú republiku.
 • Registrácia porotcov zaregistrovaných prostredníctvom webových stránok www.start21art.sk a www.start21art.cz bude automaticky platná na webovej stránke www.start21art.eu, ktorá je určená pre II. úroveň súťaže.
 • Do II. úrovne postupujú všetky výherné diela z I. úrovne, t. j. 21 diel zo Slovenskej republiky a 21 diel z Českej republiky.
 • Diela budú hodnotené on-line na základe ich zdigitalizovanej podoby v čase stanovenom v harmonograme súťaže.
 • Porota vyberie zo všetkých súťažných diel podľa svojho uváženia 21 najlepších a pridelí im body od 1 do 21, pričom najlepšie dielo dostane 21 bodov, druhé najlepšie 20 bodov atď. Každú bodovú hodnotu môže prideliť len raz, t. j. dve diela nemôžu dostať rovnaký počet bodov od jedného porotcu.
 • Porotcovia sú viazaní mlčanlivosťou o ich hodnotení súťažných diel a pridelených bodoch počas prebiehajúceho hodnotenia diel.

Záverečné ustanovenia:

Registráciou v súťaži vyjadrujú účastníci svoj súhlas s podmienkami uvedenými v štatúte súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže. Zmena alebo úprava štatútu súťaže bude vykonaná rovnakým spôsobom, ako bola súťaž vyhlásená. Štatút súťaže s podrobnými podmienkami a ďalšie informácie na www.start21art.sk.

Prípadné otázky rád zodpovie náš organizačný tím:

E-mail: info@start21art.sk
Tel.: +421 907 21 21 00