Štatút súťaže START21ART

Článok I.
Základné ustanovenia
1.1. Štatút súťaže START21ART 2023/24 je záväzným dokumentom, ktorý podrobne upravuje pravidlá a podmienky výtvarnej súťaže vyhlasovanej NADÁCIOU KUBIKUM tak, aby boli presne a zrozumiteľne stanovené.
1.2. Súťaž je určená vybraným študentom štvrtého ročníka škôl s umeleckým zameraním v zmysle Článku IV. tohto štatútu.
1.3. Súhlas s týmto štatútom je účastníkmi súťaže vyjadrený elektronickým potvrdením pri ich registrácii a je podmienkou účasti v súťaži.
Článok II.
Vyhlasovateľ a organizátor
2.1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je NADÁCIA KUBIKUM, zriadená ku dňu 7. 7. 2010 s registračným číslom 203/Na-2002/956, so sídlom Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina, IČO: 42213495 (ďalej aj ako „vyhlasovateľ“ alebo „organizátor“).
2.2. Hlavným komunikačným kanálom vyhlasovateľa, prostredníctvom ktorého bude prebiehať komunikácia týkajúca sa súťaže, ako aj registrácie podľa Článku IX. tohto štatútu je webová stránka www.start21art.sk určená pre I. úroveň súťaže v Slovenskej republike, webová stránka www.start21art.cz určená pre I. úroveň súťaže v Českej republike a webová stránka www.start21art.eu určená pre finále súťaže. Príslušnosť k webovej stránke, pokiaľ nie je ďalej určené inak, sa spravuje krajinou, v ktorej má sídlo škola.
Článok III.
Cieľ súťaže
3.1. Hlavným cieľom súťaže je podporiť a spropagovať tvorbu mladých umelcov na štarte ich profesionálnej kariéry a pomôcť im:
  • pripraviť sa na umeleckú prax, resp. umelecké povolanie,
  • získať skúsenosti a spoznať špecifiká umeleckého priestoru,
  • získať autorské zručnosti a bližšie sa oboznámiť s autorskými právami a povinnosťami (samostatnosť, sebadisciplína, ďalšie vzdelávanie...).
3.2. Ďalšími cieľmi súťaže sú:
  • zviditeľnenie mladých umelcov – študentov,
  • vytvorenie pozitívneho príkladu pre ostatných umelcov – študentov,
  • prezentácia umeleckých vzorov,
  • rozširovanie povedomia o autoroch a ich dielach, umeleckých školách a inštitúciách,
  • podpora umeleckej tvorby,
  • podpora umeleckého vzdelávania – škôl a pedagógov,
  • podpora umenia a kultúry v danom štáte, regióne a pod.
Článok IV.
Súťažiaci
4.1. Súťaže sa môžu zúčastniť vybraní študenti štvrtého ročníka škôl s umeleckým zameraním (ďalej aj ako „súťažiaci“ alebo „autor“ alebo „študent“). Vybraní znamená, že študenta musí nominovať škola, na ktorej tento študuje v aktuálnom roku (ďalej aj ako "škola" alebo "vysielajúca škola"). Spôsob výberu nominovaných študentov si volí škola. Škola sa môže do súťaže zapojiť a nominovať súťažiaceho iba v prípade, ak podiel jej umeleckých odborov/programov tvorí aspoň 50 % všetkých odborov/programov, ktoré poskytuje. Podmienkou účasti študenta v súťaži je jeho plnoletosť v čase registrácie do súťaže a registrácia v registri KUBIKUM najneskôr do uplynutia lehoty na prihlásenie študenta podľa Článku VI.
4.2. Škola môže nominovať do súťaže maximálne 10 % zo všetkých študentov posledného (štvrtého) ročníka v aktuálnom školskom roku, a to nasledovným kľúčom: Na každých začatých desať študentov štvrtého ročníka jeden nominovaný súťažiaci. (Teda napr. pri počte 1 až 10 študentov štvrtého ročníka bude jeden nominovaný súťažiaci, pri počte 11 študentov už môžu byť nominovaní dvaja súťažiaci, atď.).
Článok V.
Garanti
5.1. Súťaž umožňuje súťažiacemu, aby bol počas súťaže vedený pedagógom vysielajúcej školy (ďalej aj ako "garant"). Jeden súťažiaci môže mať maximálne dvoch garantov. Údaje o garantovi uvedie súťažiaci pri registrácii svojho súťažného diela. Vyhlasovateľ odporúča, aby mal každý súťažiaci aspoň jedného garanta.
5.2. Garant nemá nárok na finančnú odmenu za svoju činnosť a nepatrí mu ani žiadna výhra v rámci tejto súťaže.
5.3. Garant môže byť zároveň porotcom v súťaži.
Článok VI.
Harmonogram súťaže
6.1. Harmonogram súťaže:
23. 09. 2024 vyhlásenie súťaže START21ART,
23. 09. 202430. 09. 2024 registrácia školy na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) cez on-line formulár,
01. 10. 202421. 11. 2024 registrácia študenta a jeho súťažného diela na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) cez on-line formulár,
01. 10. 202421. 11. 2024 registrácia porotcov na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) cez on-line formulár,
02. 12. 202421.2.2024 hodnotenie diel porotou,
21. 01. 2025 zverejnenie výsledkov I. úrovne súťaže,
03. 02. 2025 - 21.2.2024 hodnotenie TOP 42 diel porotou na www.start21art.eu,
24. 02. 2025 zverejnenie výsledkov finále súťaže na www.start21art.eu,
03. 03. 202521. 03. 2025 aukcia všetkých súťažných diel na www.kubikum.com,
do21. 04. 2025 odovzdanie výhier.
6.2. Pokiaľ ďalej nie je uvedené inak, platí, že termín končí o 23.59.59 h. uvedeného dátumu.
Článok VII.
Súťažné dielo
7.1. Každý autor môže do súťaže prihlásiť len jedno dielo.
7.2. Dielo musí byť vytvorené exkluzívne pre túto súťaž a pred súťažou nesmie byť nikde vystavované ani prihlásené do inej súťaže.
7.3. Téma diela je Okno.
7.4. Použitá technika je vecou voľného výberu autora, pokiaľ ju organizátor bližšie nešpecifikoval. Dielo musí byť dvojrozmerné a hmatateľné (nemôže ísť o video a pod.)
7.5. Rozmer súťažného diela nesmie byť menší ako 20 x 29 cm a nesmie byť väčší ako 100 x 70 cm. Pokiaľ ide o viacdielne diela, tzv. polyptychy, súčet rozmerov ich častí musí spĺňať stanovené rozmery.
7.6. Dielo musí byť podpísané autorom a označené na zadnej strane štítkom podľa požiadaviek vyhlasovateľa. Vzorový štítok, ktorý autor vyplní, mu bude vygenerovaný po registrácii do súťaže.
7.7. Súťaž neumožňuje zaradenie diel, ktoré vznikli spoluprácou viacerých autorov.
7.8. Súťažné dielo registrovaného študenta schvaľuje vysielajúca škola.
7.9. Dielo bude hodnotené na základe jeho zdigitalizovanej podoby.
7.9.1. Požadované parametre zdigitalizovanej podoby diela sú: minimálne 3000 px a rozlíšenie minimálne 72 dpi.
7.9.2. Maximálna veľkosť súboru (zdigitalizovaná podoba diela) je 10 MB.
7.9.3. Povolený formát vkladaného súboru: JPEG, SVG, PNG.
7.9.4. Zobrazenie diela na fotografii, najmä jeho farebnosť, musí zodpovedať skutočnosti.
7.9.5. Študent odovzdá reprezentatívne nafotenie diela (pre účely publikácie v knihe) a pozičné nafotenie diela (pre účely vyhodnotenia súťaže).
7.9.6. Za vyhotovenie a nahranie zdigitalizovanej podoby diela do systému v požadovanej kvalite zodpovedá študent.
7.10. Vysielajúca škola pri registrácii diela potvrdí, že dielo a jeho zdigitalizovaná podoba zodpovedajú súťažným podmienkam. Tým je dielo definitívne prihlásené do súťaže a ďalšia manipulácia s dielom a jeho zdigitalizovanou podobou nie je možná!
7.11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže diela, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto štatúte, prípadne diela, ktoré sú urážlivé, hanlivé, v rozpore s dobrými mravmi alebo poškodzujúce reputáciu vyhlasovateľa. Mimo uvedeného za dielo (najmä za jeho kvalitu a súlad s právnymi a etickými štandardami) zodpovedá škola, resp. súťažiaci.
7.12. Od momentu registrácie súťažného diela získava vyhlasovateľ na základe licenčnej zmluvy, uzatvorenej medzi vyhlasovateľom a autorom diela, právo dielo použiť akýmkoľvek spôsobom na účely súťaže a propagácie diela. Vyhlasovateľ má zároveň právo po skončení súťaže dielo predať v mene súťažiaceho na základe zmluvy o komisionálnom predaji v aukcii. Súťažiaci po zaregistrovaní diela uzatvorí licenčnú zmluvu a zmluvu o komisionálnom predaji tak, že elektronicky vyplní a odošle formuláre, ktoré mu stránka zobrazí po registrácii. Nevyplnenie alebo neodoslanie formulárov s licenčnou zmluvou a zmluvou o komisionálnom predaji organizátorovi je dôvodom na vyradenie diela zo súťaže.
7.13. Po skončení súťaže zostane zdigitalizovaná podoba diela zverejnená na webovej stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) a na stránke www.start21art.eu (súťažné diela finále) ako súťažné dielo daného ročníka súťaže.
7.14. Súčasťou súťaže je verejná elektronická aukcia súťažných diel. Podmienky aukcie sú bližšie špecifikované v Článku XI. tohto štatútu.
Článok VIII.
Porota a hodnotenie súťažných diel
8.1. Súťažné diela sú hodnotené v I. úrovni súťaže porotou tvorenou zástupcami vysielajúcich škôl a ďalšími zástupcami z oblasti umeleckej praxe a vzdelávania osobitne pre Slovenskú republiku a osobitne pre Českú republiku.
8.2. Každá vysielajúca škola má právo nominovať do I. úrovne súťaže jedného porotcu, pričom tento porotca bude zaradený do poroty hodnotiacej diela z tej krajiny, z ktorej je nominujúca škola, t. j. slovenská škola nominuje porotcu pre porotu hodnotiacu diela študentov slovenských škôl. Za týmto účelom jej bude vygenerovaný kód porotcu, ktorého použitie bude podmienené registráciou aspoň jedného súťažiaceho.
8.3. Ďalších zástupcov z oblasti umeleckej praxe a vzdelávania nominuje osobitne do poroty pre Slovenskú republiku a osobitne do poroty pre Českú republiku organizátor súťaže.
8.4. V I. úrovni prebieha hodnotenie zvlášť pre Slovenskú republiku a zvlášť pre Českú republiku podľa nasledujúcich pravidiel hodnotenia súťažných diel.
8.4.1. Hodnotenie diel prebieha v on-line priestore a každý porotca hodnotí prihlásené diela na základe ich zdigitalizovanej podoby.
8.4.2. Porotca hodnotí diela identifikované len prideleným kódom, nie sú mu sprístupnené mená ani iné údaje autorov jednotlivých diel.
8.4.3. Porotca vyberie zo všetkých súťažných diel podľa svojho uváženia 21 najlepších a pridelí im body od 1 do 21, pričom najlepšie dielo dostane 21 bodov, druhé najlepšie 20 bodov atď. Každú bodovú hodnotu môže prideliť len raz, t. j. dve diela nemôžu dostať rovnaký počet bodov od jedného porotcu.
8.4.4. Porotcovia sú viazaní mlčanlivosťou o ich hodnotení súťažných diel a o pridelených bodoch počas prebiehajúceho hodnotenia diel. Porotcovia sú povinní hodnotiť súťažné diela objektívne.
8.4.5. Podľa súčtu pridelených bodov všetkými porotcami bude určené poradie súťažných diel.
8.4.6. Pri rovnosti bodov o poradí a rozdelení cien rozhoduje vyhlasovateľ súťaže.
8.4.7. Rozhodnutie poroty je neodvolateľné.
8.5. Súťažné diela sú hodnotené vo finále súťaže spoločnou porotou pre Slovenskú republiku a Českú republiku. Porotcov do poroty vo finále nominuje organizátor súťaže, pričom členmi tejto poroty môžu, ale nemusia byť, porotcovia z I. úrovne.
8.6. Do finále postupujú všetky výherné diela z I. úrovne, t. j. 21 diel zo Slovenskej republiky a 21 diel z Českej republiky. Tieto diela budú hodnotené podľa nasledujúcich pravidiel hodnotenia súťažných diel.
8.6.1. Hodnotenie diel prebieha v on-line priestore a každý porotca hodnotí prihlásené diela na základe ich zdigitalizovanej podoby.
8.6.2. Porota hodnotí diela identifikované menami autorov a názvom škôl, ktoré ich do súťaže nominovali.
8.6.3. Porota vyberie zo všetkých súťažných diel podľa svojho uváženia 21 najlepších a pridelí im body od 1 do 21, pričom najlepšie dielo dostane 21 bodov, druhé najlepšie 20 bodov atď. Každú bodovú hodnotu môže prideliť len raz, t.j. dve diela nemôžu dostať rovnaký počet bodov od jedného porotcu.
8.6.4. Porotcovia sú viazaní mlčanlivosťou o ich hodnotení súťažných diel a pridelených bodoch, počas prebiehajúceho hodnotenia diel. Porotcovia sú povinní hodnotiť súťažné diela objektívne.
8.6.5. Podľa súčtu pridelených bodov všetkými porotcami bude určené poradie súťažných diel.
8.6.6. Pri rovnosti bodov o poradí a rozdelení cien rozhoduje vyhlasovateľ súťaže.
8.6.7. Rozhodnutie poroty je neodvolateľné.
8.7. Podmienkou konania súťaže v I. úrovni alebo vo finále je registrácia minimálneho počtu 22 diel v I. úrovni osobitne pre Slovenskú republiku a osobitne pre Českú republiku, a vo finále spoločne pre Slovenskú republiku aj Českú republiku. Pokiaľ v I. úrovni bude zaregistrovaných menej ako 22 diel v niektorej krajine, I. úroveň sa pre danú krajinu neuskutoční a všetky registrované diela postúpia automaticky do finále. Pokiaľ do finále nepostúpi z oboch krajín spoločne aspoň 22 diel, organizátor si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, príp. poskytnúť výhry alebo ich časť zúčastneným študentom formou podpory ich ďalšieho vzdelávania.
Článok IX.
Podmienky registrácie
9.1. Podmienky a postup registrácie školy.
9.1.1. Škola sa do súťaže prihlási zaregistrovaním sa cez on-line formulár na webovej stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) v stanovenom termíne v zmysle Harmonogramu súťaže, (Článok VI. tohto štatútu) a zadaním počtu študentov, ktorí môžu byť nominovaní do súťaže podľa kľúča uvedeného v Článku IV. bode 4.2. tohto štatútu.
9.1.2. Po úspešnej registrácii budú škole vygenerované jedinečné kódy pre súťažiacich a porotcu nominovaných školou, potrebné pre ich registráciu do súťaže.
9.1.3. Škola tieto kódy pridelí nominovanému porotcovi a nominovaným študentom spĺňajúcim podmienky podľa Článku IV. bodu 4.1. tohto štatútu. Výber študenta je v kompetencii školy.
9.1.4. Škola je povinná na svojej webovej stránke zverejniť logo súťaže START21ART alebo banner súťaže START21ART, a to výberom jednej z predpripravených možností, ktoré jej budú ponúknuté po registrácii, spolu s odkazom na webovú stránku súťaže START21ART www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) najneskôr do uplynutia termínu na prihlásenie školy v zmysle Harmonogramu súťaže. Zvolené logo alebo banner musí mať škola zverejnené na svojej stránke počas celého trvania súťaže v zmysle Harmonogramu súťaže. Pokiaľ škola svoj záväzok poruší, organizátor môže rozhodnúť o tom, že týmto konaním školy boli porušené podmienky súťaže a neposkytnúť škole, výhry, ceny a odmeny podľa Článku X. tohto štatútu.
9.1.5. Registráciou v súťaži škola vyjadruje svoj súhlas so súťažnými podmienkami uvedenými v tomto štatúte.
9.2. Podmienky a postup registrácie študenta.
9.2.1. Študent sa do súťaže prihlási zaregistrovaním sa cez on-line formulár na webovej stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) prostredníctvom kódu získaného od školy, ktorá ho nominovala do súťaže. Registrovať sa môže v stanovenom termíne v zmysle Harmonogramu súťaže (Článok VI. tohto štatútu).
9.2.2. Registráciou v súťaži študent vyjadruje svoj súhlas so súťažnými podmienkami uvedenými v tomto štatúte.
9.3. Podmienky a postup registrácie súťažného diela.
9.3.1. Zaregistrovaný študent prihlási do súťaže dielo jeho zaregistrovaním a vložením jeho zdigitalizovanej podoby do určeného priestoru na webovej stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) v stanovenom termíne v zmysle Harmonogramu súťaže (Článok VI. tohto štatútu).
9.3.2. Študent zodpovedá za vyhotovenie a nahranie zdigitalizovanej podoby diela do systému v požadovanej kvalite v zmysle Článku VII. bodu 7.9. tohto štatútu.
9.3.3. Študent pri registrácii svojho súťažného diela uvedie meno garanta, ktorý ho viedol počas súťaže.
9.3.4. Zaregistrované dielo musí schváliť vysielajúca škola podľa Článku VII. bodu 7.10. tohto štatútu.
9.3.5. Po schválení diela školou je dielo definitívne prihlásené do súťaže a akákoľvek ďalšia manipulácia s dielom a jeho zdigitalizovanou podobou je zakázaná.
9.4. Podmienky a postup registrácie porotcov nominovaných školami zúčastnenými v súťaži.
9.4.1. Každá zúčastnená škola môže nominovať jedného porotcu. Za týmto účelom jej bude pridelený vygenerovaný kód určený na registráciu porotcu do súťaže. Kód porotcu bude možné použiť po zaregistrovaní aspoň jedného súťažiaceho danej školy.
9.4.2. Porotca sa do súťaže prihlási zaregistrovaním sa cez on-line formulár na webovej stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) prostredníctvom kódu získaného od školy, ktorá ho nominovala ako porotcu. Registrovať sa môže v stanovenom termíne v zmysle Harmonogramu súťaže (Článok VI. tohto štatútu).
9.4.3. Registráciou v súťaži sa porotca zaväzuje hodnotiť diela v zmysle Článku VIII, najmä bodu 8.4. a nasledujúcich tohto štatútu, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a v súlade so všeobecnými etickými princípmi.
9.4.4. Registráciou v súťaži porotca vyjadruje svoj súhlas so súťažnými podmienkami uvedenými v tomto štatúte.
9.5. Podmienky a postup registrácie porotcov nominovaných organizátorom súťaže.
9.5.1. Porotca sa do súťaže prihlási zaregistrovaním sa cez on-line formulár na webovej stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny určenej organizátorom), prostredníctvom kódu zaslaného pozývacím e-mailom od organizátora súťaže. Registrovať sa môže v stanovenom termíne v zmysle Harmonogramu súťaže (Článok VI. tohto štatútu).
9.5.2. Porotca nominovaný organizátorom súťaže nesmie byť v zamestnaneckom ani obdobnom vzťahu so školou, ktorá sa účastní súťaže.
9.5.3. Registráciou v súťaži sa porotca zaväzuje hodnotiť diela v zmysle Článku VIII, najmä bodu 8.4. a nasledujúcich tohto štatútu, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a v súlade so všeobecnými etickými princípmi.
9.5.4. Registráciou v súťaži porotca vyjadruje svoj súhlas so súťažnými podmienkami uvedenými v tomto štatúte.
Článok X.
Výhra, ceny a odmeny
10.1. Všetci zúčastnení študenti dostanú ako odmenu za účasť v súťaži vecné ceny podľa rozhodnutia vyhlasovateľa súťaže, registráciu v registri KUBIKUM na 1 rok s balíkom KUBIKUM L, 1 ks autorského certifikátu a 1 ks potvrdenia o registrácií ktoré budú automaticky vydané k súťažnému dielu.
10.2. Študenti, ktorých diela sa umiestnili v I. úrovni v poradí na miestach 1. – 21. vyhrávajú každý 210,- eur. Pokiaľ sa v súlade s Článkom VIII bodom 8.7. I. úroveň súťaže v niektorej krajine neuskutoční pre nedostatočný počet zaregistrovaných diel, výhra podľa tohto bodu môže byť poskytnutá každému súťažiacemu formou podpory jeho vzdelávania zo strany organizátora
10.3. Študentom, ktorí sa umiestnili v I. úrovni v poradí na 1. mieste, bude ponúknutá účasť v porote pre nasledujúci ročník súťaže, to neplatí, ak sa I. úroveň súťaže neuskutoční pre nedostatočný počet zaregistrovaných diel v súlade s Článkom VIII bodom 8.7.
10.4. Školy, ktorých študent sa umiestni v I. úrovni v poradí na prvom mieste, dostanú od vyhlasovateľa súťaže výhru 2.121,- eur určenú na ďalší rozvoj umeleckého vzdelávania, to neplatí, ak sa I. úroveň súťaže neuskutoční pre nedostatočný počet zaregistrovaných diel v súlade s Článkom VIII bodom 8.7.
10.5. Študenti, ktorí sa umiestnili vo finále v poradí na miestach 1. – 3. vyhrávajú registráciu v registri KUBIKUM na druhý rok (k odmene podľa Článku X. bodu 10.1.) s balíkom KUBIKUM L, 5 ks autorských certifikátov a 5 ks potvrdení o registrácii diela na diela predané prostredníctvom registra KUBIKUM.
10.6. Študenti, ktorí sa umiestnili vo finále v poradí na miestach 1. – 3. môžu vyhrať ďalšiu cenu podľa rozhodnutia organizátora.
10.7. Po skončení súťaže budú všetky diela postúpené do verejnej e-aukcie na základe zmluvy o komisionálnom predaji, pričom po skončení aukcie bude autorom vyplatených 80 % z vydraženej ceny diela (20 % tvorí provízia organizátora).
10.8. Príjem z predaja diela podlieha zdaneniu v zmysle platnej legislatívy v čase jeho vyplácania. Súťažiaci sú povinní sami si vysporiadať všetky daňové a iné povinnosti súvisiace s týmto príjmom.
Článok XI.
Elektronická aukcia súťažných diel
11.1. Všetky súťažné diela sú po vyhlásení výsledkov súťaže postúpené do verejnej aukcie na webovej stránke www.kubikum.com v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami tejto stránky.
11.2. Podmienky, spôsob, miesto a čas konania aukcie určí organizátor súťaže.
11.3. Navrhovateľom aukcie je NADÁCIA KUBIKUM.
11.4. Vyvolávaciu cenu jednotlivých diel určí navrhovateľ aukcie.
11.5. Súťažiaci je povinný súťažné dielo na vlastné náklady a zodpovednosť odoslať kupujúcemu. Súčasťou zásielky musí byť aj autorský certifikát k súťažnému dielu. Organizátor môže na prepravné náklady poskytnúť súťažiacemu zálohu maximálne vo výške poštovného, ktoré určí organizátor v aukcii. Súťažiaci zodpovedá organizátorovi za škodu, ktorá vznikne nesplnením si tejto povinnosti.
11.6. Podmienkou vyplatenia výhier podľa Článku X. tohto štatútu, ako aj kúpnej ceny za dielo podľa Článku X. bodu 10.7. tohto štatútu, je splnenie všetkých podmienok tohto štatútu od registrácie až po ukončenie aukcie, vrátane. Pri dielach, ktoré nebudú v aukcii vydražené, sú podmienky splnené dňom skončenia aukcie. Pri dielach, ktoré budú v aukcii vydražené, sú podmienky splnené dňom potvrdenia zo strany vydražiteľa o prijatí predmetu aukciea autorského certifikátu alebo pripísania predajnej sumy za vydražené dielo na účet NADÁCIE KUBIKUM, podľa toho, ktorý z týchto momentov nastane neskôr.
Článok XII.
Záverečné ustanovenia
12.1. Účasť v súťaži ani odmenu nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Víťazi nie sú oprávnení požadovať od organizátora akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec poskytnutej odmeny. Účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, ako sú plnenia uvedené v tomto štatúte.
12.2. Náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú súťažiaci, školy a garanti podľa toho, komu tieto náklady vznikajú. Žiaden účastník súťaže v akomkoľvek postavení (t. j. súťažiaci, školy, garanti) nemá nárok na náhradu nákladov od iných účastníkov súťaže (t. j. súťažiacich, škôl, garantov), ani od organizátora súťaže.
12.3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť štatút súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmena alebo úprava štatútu súťaže bude vykonaná rovnakým spôsobom, ako bola súťaž vyhlásená.
12.4. Účasťou v súťaži udeľuje účastník organizátorovi súťaže súhlas na spracúvanie všetkých jeho ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený osobné údaje súťažiaceho spracúvať najmä na účely realizácie súťaže, jeho propagácie a vyhodnotenia za dodržania príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou listu doručenému oprávnenému subjektu, odvolať (počas doby konania súťaže to však má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže).
12.5. Účastníci a výhercovia zároveň súhlasia s tým, že sa môže od nich požadovať, aby sa zapojili do propagačných aktivít bez ďalšieho súhlasu a bez nároku na odmenu v akejkoľvek forme za tieto propagačné aktivity. Takáto propagácia môže zahŕňať okrem iného ich mená, fotografie z odovzdávania cien atď.
12.6. Všetky osobné údaje poskytnuté organizátorovi budú použité výhradne v súvislosti s touto súťažou a nebudú poskytnuté tretej strane s výnimkou pre účely súťaže (vrátane následnej propagácie, tak ako je uvedené v tomto štatúte).
12.7. Organizátor nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou webových stránok uvedených v Článku II. bode 2.2. tohto štatútu.
12.8. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené odmenou alebo v súvislosti s ňou. Organizátor si vyhradzuje právo odmenu podľa týchto pravidiel nahradiť inou odmenou obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty, ako aj meniť podmienky odovzdávania odmeny.
12.9. V prípade rozporu medzi štatútom súťaže a textami uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených verejnosti, platí znenie tohto štatútu.
12.10. Organizátor vyhlasuje, že všetky právne vzťahy vznikajúce z toho štatútu alebo v súvislosti s týmto štatútom a súťažou, sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky.
12.11. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom verejného vyhlásenia súťaže.

V Žiline, dňa 01.09.2023