Statut soutěže START21ART

Článek I.
Základní ustanovení
1.1. Statut soutěže START21ART 2023/24 je závazným dokumentem, který podrobně upravuje pravidla a podmínky výtvarné soutěže vyhlášené NADACI KUBIKUM tak, aby byly přesně a srozumitelně stanoveny.
1.2. Soutěž je určena pro vybrané studenty čtvrtých ročníků škol s uměleckým zaměřením, jak je definováno v Článku IV. tohoto statutu.
1.3. Souhlas s tímto statutem vyjadřují účastníci elektronickým potvrzením při registraci a je podmínkou účasti v soutěži.
Článek II.
Vyhlašovatel a organizátor
2.1. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je NADACE KUBIKUM, založená dne 7. 7. 2010, s registračním číslem 203/Na-2002/956, se sídlem Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina, IČO: 42213495 (dále jako "vyhlašovatel", nebo "organizátor").
2.2. Hlavní komunikační kanál vyhlašovatele, jehož prostřednictvím bude probíhat komunikace týkající se soutěže, jakož i registrace podle Článku IX. tohoto statutu je webová stránka www.start21art.sk určená pro I. úroveň soutěže ve Slovenské republice, webová stránka www.start21art.cz určená pro I. úroveň soutěže v České republice a webová stránka www.start21art.eu určená pro finále soutěže. Není-li dále uvedeno jinak, příslušnost k webové stránce je určena zemí, ve které se škola nachází.
Článek III.
Cíl soutěže
3.1. Hlavním cílem soutěže je podpořit a propagovat tvorbu mladých umělců na začátku jejich profesionální kariéry a pomoci jim:
  • připravit se na uměleckou praxi nebo umělecké povolání,
  • získat zkušenosti a poznat specifika uměleckého prostoru,
  • získat autorské dovednosti a lépe se seznámit s autorskými právy a povinnostmi (samostatnost, sebekázeň, další vzdělávání...).
3.2. Dalšími cíli soutěže jsou:
  • zviditelnění mladých umělců – studentů,
  • vytvoření pozitivního příkladu ostatním umělcům – studentům,
  • prezentace uměleckých vzorů,
  • zvyšování povědomí o autorech a jejich dílech, uměleckých školách a institucích,
  • podpora umělecké tvorby,
  • podpora uměleckého vzdělávání – škol a pedagogů,
  • podpora umění a kultury v zemi, regionu atd.
Článek IV.
Soutěžící
4.1. Soutěže se mohou zúčastnit vybraní studenti čtvrtých ročníků škol s uměleckým zaměřením (dále jako "soutěžící" nebo "autor" nebo "student"). Vybraní znamená, že student musí být nominován školou, na které v daném roce studuje (dále jako "škola" nebo "vysílající škola"). Způsob výběru nominovaných studentů volí škola. Škola se může do soutěže přihlásit a nominovat soutěžícího pouze v případě, že podíl jejích uměleckých oborů/programů činí alespoň 50 % všech oborů/programů, které nabízí. Podmínkou účasti studenta v soutěži je jeho plnoletost v době registrace do soutěže a registrace v registru KUBIKUM nejpozději do uplynutí lhůty pro přihlášení studenta uvedené v Článku VI.
4.2. Škola může do soutěže nominovat maximálně 10 % všech studentů posledního (čtvrtého) ročníku studia v aktuálním školním roce podle následujícího klíče: Jeden nominovaný soutěžící na každých deset žáků čtvrtého ročníku. (Takže například při počtu 1 až 10 studentů čtvrtého ročníku bude nominován jeden soutěžící, při počtu 11 studentů mohou být nominováni již dva soutěžící atd.).
Článek V.
Garanti
5.1. Soutěž umožňuje, aby byl soutěžící během soutěže veden pedagogem vysílající školy (dále jen "garant"). Jeden soutěžící může mít maximálně dva garanty. Údaje o garantovi uvede soutěžící při registraci svého soutěžního díla. Vyhlašovatel doporučuje, aby každý soutěžící měl alespoň jednoho garanta.
5.2. Garant nemá nárok na žádnou finanční odměnu za svou činnost a nepatří mu žádná výhra v rámci této soutěže.
5.3. Garant může být také porotcem soutěže.
Článek VI.
Harmonogram soutěže
6.1. Harmonogram soutěže:
23. 09. 2024 vyhlášení soutěže START21ART,
23. 09. 202430. 09. 2024 registrace školy na www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (podle krajiny, ve které sídli škola) přes on-line formulář,
01. 10. 202421. 11. 2024 registrace studenta a jeho soutěžního díla na www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (podle krajiny, ve které sídli škola) přes on-line formulář,
01. 10. 202421. 11. 2024 registrace porotců na www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (podle krajiny, ve které sídli škola) přes on-line formulář,
02. 12. 202412. 01. 2025 hodnocení díla porotou,
21. 01. 2025 zveřejnění výsledků I. úrovně soutěže,
03. 02. 2025 - 21.2.2024 hodnocení TOP 42 děl porotou na www.start21art.eu,
24. 02. 2025 zveřejnění výsledků finále soutěže na www.start21art.eu,
03. 03. 202521. 03. 2025 aukce všech soutěžních děl na www.kubikum.com,
do 21. 04. 2025 předání výher.
6.2. Není-li dále uvedeno jinak, lhůta končí ve 23:59 h. uvedeného dne.
Článek VII.
Soutěžní dílo
7.1. Každý autor může do soutěže přihlásit pouze jedno dílo.
7.2. Dílo musí být vytvořeno výhradně pro tuto soutěž a nesmí být před soutěží nikde vystaveno ani přihlášeno do žádné jiné soutěže.
7.3. Tématem díla je Okno.
7.4. Použitá technika je věcí svobodné volby autora, pokud ji neurčí organizátor. Dílo musí být dvojrozměrné a hmatatelné (nemůže se jednat o video atd.).
7.5. Rozměr soutěžního díla nesmí být menší než 20 x 29 cm a větší než 100 x 70 cm. V případě vícedílných děl, tzv. polyptychů, musí součet rozměrů jejich částí splňovat stanovené rozměry.
7.6. Dílo musí být podepsáno autorem a na zadní straně označeno štítkem podle požadavků vyhlašovatele. Po registraci do soutěže bude autorovi vygenerován vzorový štítek, který musí vyplnit.
7.7. Soutěž neumožňuje zařazení děl, které vznikly spoluprací více autorů.
7.8. Soutěžní dílo registrovaného studenta schvaluje vysílající škola.
7.9. Dílo bude hodnoceno na základě jeho digitalizované podoby.
7.9.1. Požadované parametry digitalizované podoby díla jsou: minimálně 3000 px a rozlišení alespoň 72 dpi.
7.9.2. Maximální velikost souboru (digitalizovaná podoba díla) je 10 MB.
7.9.3. Povolený formát nahraného souboru: JPEG, SVG, PNG.
7.9.4. Zobrazení díla na fotografii, hlavně jeho barevnost, musí odpovídat skutečnosti.
7.9.5. Student předloží reprezentativní fotografii díla (pro účely zveřejnění v knize) a polohové fotografie díla (pro účely hodnocení soutěže).
7.9.6. Student odpovídá za vytvoření a nahrání digitalizované podoby díla do systému v požadované kvalitě.
7.10. Vysílající škola při registraci díla potvrdí, že dílo a jeho digitalizovaná podoba splňují podmínky soutěže. Dílo je tak definitivně přihlášeno do soutěže a žádná další manipulace s dílem a jeho digitalizovanou podobou není možná!
7.11. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže díla, které nesplňují podmínky stanovené tímto statutem, nebo díla, které jsou urážlivé, hanlivé, v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno vyhlašovatele. Kromě výše uvedeného je za dílo (zejména za jeho kvalitu a dodržování právních a etických norem) odpovědná škola nebo soutěžící.
7.12. Od okamžiku registrace soutěžního díla nabývá vyhlašovatel právo dílo libovolným způsobem užít pro účely soutěže a propagace díla na základě licenční smlouvy uzavřené mezi vyhlašovatelem a autorem díla. Vyhlašovatel má zároveň právo po skončení soutěže dílo jménem soutěžícího prodat na základě smlouvy o komisním prodeji (dle právního řádu SR) v aukci. Po registraci díla uzavře soutěžící licenční smlouvu a smlouvu o komisním prodeji elektronickým vyplněním a odesláním formulářů, které mu stránka zobrazí po registraci. Nevyplnění nebo nezaslání formulářů licenční smlouvy a smlouvy o komisním prodeji organizátorovi je důvodem k vyřazení díla ze soutěže.
7.13. Po skončení soutěže zůstane digitalizovaná podoba díla zveřejněna na internetových stránkách www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (podle země, ve které škola sídlí) a na www.start21art.eu (soutěžní díla finále) jako soutěžní dílo daného ročníku soutěže.
7.14. Součástí soutěže je veřejná elektronická aukce soutěžních děl. Podmínky aukce jsou podrobněji uvedeny v Článku XI. tohoto statutu.
Článek VIII.
Porota a hodnocení soutěžních děl
8.1. Soutěžní díla hodnotí v I. úrovni soutěže porota složená ze zástupců vysílajících škol a dalších zástupců z oblasti umělecké praxe a vzdělávání, zvlášť pro Slovenskou republiku a zvlášť pro Českou republiku.
8.2. Každá vysílající škola má právo nominovat jednoho porotce pro I. úroveň soutěže a tento porotce bude zařazen do poroty hodnotící díla ze země, ze které je nominující škola, t. j. slovenská škola nominuje porotce do poroty hodnotící díla studentů slovenských škol. Za tímto účelem bude vygenerován kód porotce, jehož použití bude podmíněno registrací alespoň jednoho soutěžícího.
8.3. Další zástupce z oblasti umělecké praxe a vzdělávání nominuje organizátor soutěže zvlášť do poroty pro Slovenskou republiku a zvlášť do poroty pro Českou republiku.
8.4. V I. úrovni se hodnocení provádí zvlášť pro Slovenskou republiku a zvlášť pro Českou republiku podle následujících pravidel pro hodnocení soutěžních děl.
8.4.1. Hodnocení děl probíhá v online prostoru a každý porotce hodnotí přihlášená díla na základě jejich digitalizované podoby.
8.4.2. Porotce hodnotí pouze díla identifikována přiděleným kódem; jména ani jiné údaje o autorech jednotlivých děl mu nejsou zpřístupněny.
8.4.3. Porotce vybere ze všech soutěžních děl podle svého uvážení 21 nejlepších a přidělí jim body od 1 do 21, přičemž nejlepší dílo obdrží 21 bodů, druhé nejlepší 20 bodů atd. Každou bodovou hodnotu lze udělit pouze jednou, t. j. dvě díla nemohou získat stejný počet bodů od stejného porotce.
8.4.4. Porotci jsou vázáni mlčenlivostí o svém hodnocení soutěžních děl a o bodech udělených během průběžného hodnocení děl. Porotci jsou povinni hodnotit soutěžní díla objektivně.
8.4.5. Součet bodů udělených všemi porotci určí pořadí soutěžních děl.
8.4.6. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí a rozdělení cen vyhlašovatel soutěže.
8.4.7. Rozhodnutí poroty je neodvolatelné.
8.5. Soutěžní díla hodnotí ve finále soutěže společná porota pro Slovenskou republiku a Českou republiku. Porotce pro porotu ve finále jmenuje organizátor soutěže a členové této poroty mohou, ale nemusí být porotci I. úrovně.
8.6. Všechny vítězná díla z I. úrovně, t. j. 21 děl ze Slovenské republiky a 21 děl z České republiky, postupují do finále. Tyto díla budou hodnoceny podle následujících pravidel pro hodnocení soutěžních děl.
8.6.1. Hodnocení děl probíhá v online prostředí a každý porotce hodnotí přihlášená díla na základě jejich digitalizované podoby.
8.6.2. Porota hodnotí díla označené jmény autorů a názvem školy, která je do soutěže nominovala.
8.6.3. Porota vybere ze všech soutěžních děl podle svého uvážení 21 nejlepších a přidělí jim body od 1 do 21, přičemž nejlepší dílo obdrží 21 bodů, druhé nejlepší 20 bodů atd. Každou bodovou hodnotu lze udělit pouze jednou, t. j. dvě díla nemohou získat stejný počet bodů od stejného porotce.
8.6.4. Porotci jsou vázáni mlčenlivostí ohledně hodnocení děl a udělených bodů během průběžného hodnocení děl. Porotci jsou povinni hodnotit soutěžní díla objektivně.
8.6.5. Součet bodů udělených všemi porotci určí pořadí soutěžních děl.
8.6.6. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí a rozdělení cen vyhlašovatel soutěže.
8.6.7. Rozhodnutí poroty je neodvolatelné.
8.7. Podmínkou konání soutěže v I. úrovni nebo ve finále je registrace minimálního počtu 22 děl v I. úrovni zvlášť pro Slovenskou republiku a zvlášť pro Českou republiku, a ve finále společně pro Slovenskou republiku i Českou republiku. Pokud v I. úrovni bude zaregistrovaných méně než 22 děl v některé zemi, I. úroveň se pro danou zemi neuskuteční a všechna registrovaná díla postoupí automaticky do finále. Pokud do finále nepostoupí z obou zemí společně alespoň 22 děl, organizátor si vyhrazuje právo soutěž zrušit, příp. poskytnout výhry nebo jejich část zúčastněným studentům formou podpory jejich dalšího vzdělávání.
Článek IX.
Podmínky registrace
9.1. Podmínky a postup při registraci školy.
9.1.1. Škola se do soutěže přihlásí registrací prostřednictvím online formuláře na webových stránkách www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (podle země, ve které se škola nachází) v termínu uvedeném v Harmonogramu soutěže (Článek VI. tohoto statutu) a uvedením počtu studentů, kteří mohou být do soutěže nominováni podle klíče uvedeného v Článku IV. bodě 4.2. tohoto statutu.
9.1.2. Po úspěšné registraci budou škole vygenerovány jedinečné kódy pro soutěžící a porotce nominované školou, které jsou nezbytné pro jejich registraci do soutěže.
9.1.3. Škola přidělí tyto kódy nominovanému porotci a nominovaným studentům, kteří splňují podmínky podle Článku IV. bodu 4.1. tohoto statutu. Výběr studenta je v kompetenci školy.
9.1.4. Škola je povinna na své webové stránce zveřejnit logo soutěže START21ART nebo banner soutěže START21ART, a to výběrem jedné z předpřipravených možností, které jí budou nabídnuty po registraci, spolu s odkazem na webovou stránku soutěže START21ART www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (dle země, ve které sídlí škola) nejpozději do uplynutí termínu pro přihlášení školy ve smyslu Harmonogramu soutěže. Zvolené logo nebo banner musí mít škola zveřejněná na své stránce po celou dobu trvání soutěže ve smyslu Harmonogramu soutěže. Pokud škola svůj závazek poruší, organizátor může rozhodnout o tom, že tímto jednáním školy byly porušeny podmínky soutěže a neposkytnout škole, výhry, ceny a odměny dle Článku X. tohoto statutu.
9.1.5. Registrací do soutěže vyjadřuje škola svůj souhlas se soutěžními podmínkami uvedenými v tomto statutu.
9.2. Podmínky a postup registrace studenta.
9.2.1. Student se do soutěže přihlásí registrací prostřednictvím online formuláře na webových stránkách www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (podle země, ve které se škola nachází) s použitím kódu získaného od školy, která ho do soutěže nominovala. Může se registrovat do termínu stanoveného v Harmonogramu soutěže (Článek VI. tohoto statutu).
9.2.2. Přihlášením do soutěže student souhlasí se soutěžními podmínkami uvedenými v tomto statutu.
9.3. Podmínky a postup registrace soutěžního díla.
9.3.1. Zaregistrovaný student přihlásí do soutěže dílo jeho registrací a vložením jeho digitalizované podoby do určené oblasti na internetových stránkách www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (podle země, ve které se škola nachází) v termínu stanoveném v Harmonogramu soutěže (Článek VI. tohoto statutu).
9.3.2. Student odpovídá za vytvoření a nahrání digitalizované podoby práce do systému v požadované kvalitě, jak je uvedeno v Článku VII. bodě 7.9. tohoto statutu.
9.3.3. Při registraci svého soutěžního díla student uvede jméno garanta, který ho vedl během soutěže.
9.3.4. Registrované dílo musí být schváleno vysílající školou v souladu s Článkem VII. bodem 7.10 tohoto statutu.
9.3.5. Po schválení díla školou je dílo definitivně zařazeno do soutěže a jakákoli další manipulace s dílem a jeho digitalizovanou podobou je zakázána.
9.4. Podmínky a postup registrace porotců nominovaných školami, které se účastní soutěže.
9.4.1. Každá zúčastněná škola může nominovat jednoho porotce. Za tímto účelem mu bude přidělen vygenerovaný kód pro registraci porotce do soutěže. Kód porotce lze použít po registraci alespoň jednoho soutěžícího ze školy.
9.4.2. Porotce se do soutěže přihlásí registrací prostřednictvím online formuláře na internetových stránkách www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (v závislosti na zemi, ve které škola sídlí), přičemž použije kód získaný od školy, která jej jako porotce nominovala. Může se registrovat do termínu stanoveného v Harmonogramu soutěže (Článek VI. tohoto statutu).
9.4.3. Registrací do soutěže se porotce zavazuje posuzovat díla v souladu s Článkem VIII., zejména s bodem 8.4. a následujícími tohoto statutu, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s obecnými etickými zásadami.
9.4.4. Registrací do soutěže porotce souhlasí se soutěžními podmínkami uvedenými v tomto statutu.
9.5. Podmínky a postup registrace porotců jmenovaných organizátorem soutěže.
9.5.1. Porotce se do soutěže přihlásí registrací prostřednictvím online formuláře na internetových stránkách www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (v závislosti na zemi určené organizátorem), přičemž použije kód zaslaný v e-mailu s pozvánkou od organizátora soutěže. Může se registrovat v termínu stanoveném v Harmonogramu soutěže (Článek VI. tohoto statutu).
9.5.2. Porotce jmenovaný organizátorem soutěže nesmí být v pracovním nebo obdobném poměru se školou, která se soutěže účastní.
9.5.3. Registrací do soutěže se porotce zavazuje posuzovat díla v souladu s Článkem VIII., zejména s bodem 8.4. a následujícími tohoto statutu, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s obecnými etickými zásadami.
9.5.4. Registrací do soutěže porotce souhlasí se soutěžními podmínkami uvedenými v tomto statutu.
Článek X.
Výhra, ceny a odměny
10.1. Všichni zúčastnění studenti obdrží jako odměnu za účast v soutěži věcné ceny dle rozhodnutí vyhlašovatele soutěže, registraci v registru KUBIKUM na 1 rok s balíčkem KUBIKUM L, 1 ks autorského certifikátu a 1 ks potvrzení o registraci které budou automaticky vydány k soutěžnímu dílu.
10.2. Studenti, jejichž díla se umístili na 1. - 21. místě v I. úrovni, získají každý 210,- eur. Pokud se v souladu s Článkem VIII bodem 8.7. I. úroveň soutěže v některé zemi neuskuteční pro nedostatečný počet zaregistrovaných děl, výhra podle tohoto bodu může být poskytnuta každému soutěžícímu formou podpory jeho vzdělávání ze strany organizátora.
10.3. Studentům, kteří se umístili v I. úrovni na 1. místě, bude nabídnuta účast v porotě pro následující ročník soutěže, to neplatí, pokud se I. úroveň soutěže neuskuteční pro nedostatečný počet zaregistrovaných děl v souladu s Článkem VIII bodem 8.7
10.4. Školy, jejichž student se umístil na prvním místě v I. úrovni, obdrží od vyhlašovatele soutěže výhru ve výši 2 121,- EUR určenou na další rozvoj uměleckého vzdělávání, to neplatí, pokud se I. úroveň soutěže neuskuteční pro nedostatečný počet zaregistrovaných děl v souladu s Článkem VIII bodem 8.7.
10.5. Studenti, kteří se umístí na 1. - 3. místě ve finále, získají registraci v registru KUBIKUM na druhý rok (k odměně dle Článku X. bodu 10.1.) s balíčkem KUBIKUM L, 5 ks autorských certifikátů a 5 ks potvrzení o registraci díla na díla prodaná prostřednictvím registru KUBIKUM.
10.6. Studenti, kteří se umístí na 1. - 3. místě ve finále, můžu získat další cenu dle rozhodnutí vyhlašovatele soutěže.
10.7. Po skončení soutěže budou všechny díla předány do veřejné e-aukce na základě smlouvy o komisním prodeji a po skončení aukce bude autorům vyplaceno 80 % z vydražené ceny díla (20 % je provize organizátora).
10.8. Příjmy z prodeje díla podléhají zdanění v souladu s právními předpisy platnými v době výplaty. Soutěžící jsou povinni sami uhradit veškeré daňové a jiné povinnosti související s tímto příjmem.
Článek XI.
Elektronická aukce soutěžních děl
11.1. Po vyhlášení výsledků soutěže jsou všechna díla předložena k veřejné aukci na internetové stránce www.kubikum.com v souladu se všeobecnými podmínkami této internetové stránky.
11.2. Podmínky, způsob, místo a čas konání aukce určuje organizátor soutěže.
11.3. Navrhovatelem aukce je NADACE KUBIKUM.
11.4. Vyvolávací cenu každého díla určí navrhovatel aukce.
11.5. Účastník soutěže je povinen zaslat soutěžní dílo kupujícímu na vlastní náklady a odpovědnost. Součástí zásilky musí být také autorský certifikát k soutěžnímu dílu. Organizátor může soutěžícímu poskytnout zálohu v maximální výši poštovného, kterou určí v aukci. Soutěžící odpovídá organizátorovi za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
11.6. Vyplacení výher podle Článku X. tohoto statutu, jakož i kupní ceny za dílo podle Článku X. bodu 10.7. tohoto statutu, je podmíněno splněním všech podmínek tohoto statutu od registrace až po ukončení aukce. U děl, která nebudou dražena v aukci, jsou podmínky splněny ke dni ukončení aukce. U děl, která budou dražena, jsou podmínky splněny dnem potvrzení dražebníka o převzetí předmětu aukce a autorského certifikátu nebo dnem připsání prodejní ceny za dražené dílo na účet NADACE KUBIKUM, podle toho, co nastane později
Článek XII.
Závěrečná ustanovení
12.1. Účast v soutěži ani odměnu nelze právně vymáhat ani alternativně plnit v penězích. Výherci nemají nárok na žádnou další odměnu od organizátora nad rámec udělené odměny. Účastníci nemají nárok na žádnou jinou odměnu od organizátora než tu, která je uvedena v tomto statutu.
12.2. Náklady spojené s účastí v soutěži nesou soutěžící, školy a garanti, případně ten, komu tyto náklady vzniknou. Žádný účastník v jakékoli funkci (t. j. soutěžící, škola, garant) nemá nárok na náhradu nákladů od ostatních účastníků soutěže (t. j. soutěžících, škol, garantů) nebo od organizátora soutěže.
12.3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo upravit statut soutěže, jakož i právo soutěž zkrátit, odložit, pozastavit nebo zcela zrušit, a to i bez udání důvodu a bez poskytnutí náhrady. Změna nebo úprava statutu soutěže bude provedena stejným způsobem, jakým byla soutěž vyhlášena.
12.4. Účastí v soutěži uděluje účastník soutěže organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů. Organizátor je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžícího zejména pro účely realizace soutěže, její propagace a vyhodnocení, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen dobrovolně na dobu neurčitou a lze jej kdykoli bezplatně odvolat, a to písemně formou dopisu doručeného oprávněnému subjektu (v době trvání soutěže to však bude mít za následek vyloučení účastníka ze soutěže).
12.5. Účastníci a výherci rovněž souhlasí s tím, že mohou být požádáni o zapojení do propagačních aktivit bez dalšího souhlasu a bez nároku na odměnu v jakékoli formě za tyto propagační aktivity. Tato propagace může mimo jiné zahrnovat jejich jména, fotografie z předávání cen atd.
12.6. Veškeré osobní údaje poskytnuté organizátorovi budou použity výhradně v souvislosti s touto soutěží a nebudou poskytnuty žádné třetí straně s výjimkou účelů soutěže (včetně následné propagace, jak je uvedeno v tomto statutu).
12.7. Organizátor neodpovídá za technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky ani za problémy s funkčností webových stránek uvedených v Článku II. bodě 2.2. tohoto statutu.
12.8. Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené odměnou nebo v souvislosti s ní. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit odměnu podle těchto pravidel jinou odměnou podobného typu a odpovídající hodnoty, jakož i právo změnit podmínky odevzdání odměny.
12.9. V případě rozporu mezi statutem soutěže a texty obsaženými v propagačních materiálech nebo jiných materiálech určených veřejnosti má přednost text tohoto statutu.
12.10. Organizátor prohlašuje, že veškeré právní vztahy vyplývající z tohoto statutu a soutěže nebo s nimi související se řídí právním řádem Slovenské republiky.
12.11. Tento statut vstupuje v platnost dnem veřejného vyhlášení soutěže.

V Žiline, dne 1. 9. 2023